ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Alle bestellingen worden mondeling slechts aangenomen op het risico van de klant. Alle orders en eventuele wijzigingen in de contractbepalingen zijn voor ons slechts bindend, indien en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Generlei bedingen, afspraken, regelingen gelden als overeenkomsten of kunnen ons, uit welke hoofde ook, binden indien en voor zover zij door ons zijn erkend of bevestigd.

2. Alle bestellingen zijn aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht, zoals gehele of gedeeltelijke stakingen, lock-outs, ongevallen, ziekte van werknemers, enz. De onvoorziene kosten voortkomend uit gevallen van overmacht, zijn ten laste van de klant.

3. De aangegeven leveringsdata en - termijnen zijn bij wijze van inlichting gegeven. Het niet nakomen van een termijn van onzentwege, verbindt geenszins onze verantwoordelijkheid en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot annulering van de bestelling.

  

4. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dienen alle klachten behoorlijk gemotiveerd en rechtstreeks op aangetekende wijze aan ons te worden gericht, uiterlijk acht dagen na factuurdatum. Het indienen van een klacht om welke reden dan ook, mag de klant  niet toelaten de betaling na de normale vervaldag uit te stellen.

5. Onze facturen zijn betaalbaar te Leke in Euro op kosten en risico van de medecontractant en bij gebreke aan uitdrukkelijke bepaling contant en zonder enige compensatie, aftrek of korting. Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn al onze facturen betaalbaar op veertien dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Betwistingen of klachten schorsen deze betalingsverplichting niet.

6. In geval van niet-betaling op de vervaldag van één onzer facturen behouden wij ons het recht de onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering op de debiteur en elk order of open contract te annuleren.

7. In elk geval, en in afwijking van art. 1153 B.W., zal het bedrag van de op de vervaldag niet voldane facturen of debetnota’s, van rechtswege en zonder dat ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een intrest van 1,5% per maand, tot op dag van betaling, waarbij elke ingezette maand voor volledig wordt aangerekend. Daarenboven zullen de facturen of debetnota’s, waarvan het bedrag na de vervaldag onbetaald blijft, verhoogd worden met een forfaitaire som van 12% van het verschuldigde bedrag, en dit met een minimum van 50 euro.

8. Bovenstaande algemene voorwaarden zijn op al onze facturen van toepassing en worden aanzien als door de klanten aanvaard, zelfs wanneer ze in tegenstrijd zijn met hun eigen algemene en bijzondere voorwaarden. Wij verwerpen volstrekt alle andere voorwaarden vermeld op brieven en andere bescheiden uitgaande van de klanten. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege.

9. Alle geschillen (daaronder begrepen niet-betaling van de factuur binnen de vastgestelde termijn) zullen worden berecht door de Rechtbanken van Veurne. Enkel het Belgisch recht zal worden toegepast.

10. De koopwaar en de geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs, dit in uitdrukkelijke afwijking van art. 1583 B.W.B.

11. De koper of besteller van de koopwaar of de geleverde goederen zal, alhoewel hij nog niet de juridische eigenaar is van de goederen, er de enige bewaarder van zijn vanaf het ogenblik van de effectieve levering en dit zowel t.a.v. de verkoper-uitvoerder, als t.a.v. derden. Hij draagt er ondermeer alleen de gehele verantwoordelijkheid voor. Hij zal derhalve niet mogen inroepen: verlies, beschadiging, brand, explosie of in het algemeen eender welke oorzaak of reden om de volledige betaling van de levering volgens de overeengekomen prijs te vertragen of te schorsen.

12. Uitdrukkelijk ontbindend beding: partijen komen uitdrukkelijk overeen dat bij niet-betaling van de koopsom op de vervaldag van de factuur, de koop-verkoopovereenkomst van rechtswege en automatisch zal ontbonden zijn, zodanig dat de verkoper steeds gerechtigd is de geleverde goederen terug te halen bij de koper, dit alles benevens het recht op schadevergoeding.

13. Conventionele inpandgeving: partijen komen eveneens uitdrukkelijk overeen dat alle leveringen één geheel vormen en als zodanig dienen als pand voor de betaling van alle schulden ingevolge deze leveringen, ook deze met betrekking tot andere leveringen dan deze die het voorwerp uitmaken van huidige factuur.

14. Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaningen zijn ten laste van de koper.

15. Bij productiefout of defect zal alleen het defecte onderdeel vervangen worden. Het defecte onderdeel moet binnengebracht worden in ons magazijn en na akkoord met fabrikant zal het vervangen worden. Arbeidsuren worden hierbij niet gecompenseerd.